شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا بــه عنــوان اســپیناف دانشــکده مهندســی بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه تهـران، فعالیـت رسـمی خـود را در اوایـل سـال ۹۸ شـروع کـرد. هـدف اصلی شرکت، گسـترش فرهنـگ خودمراقبتـی در عموم مــردم اســت. مــا می خواهیــم بــا پایــش هوشــمند سـلامت مــردم، احتمــال ابتـلا بـه بیماریهـای غیـرواگیـر ماننـد دیابـت، فشـار خـون بـالا و بیماریهـای قلبـی عروقـی را کاهـش دهیـم. همچنیـن مـا برآنیـم بـا ارتقـای بیمــاران بــه جایــگاه یــک بیمــار هوشــمند بــا همــکاری پزشــکان کیفیــت زندگـی آنهـا را بهبـود ببخشـیم.

ابزار ما مجموعه‌ای یکپارچه از تجهیزات پزشکی و اپلیکیشن موبایل به همراه پزشک همراه است که با پایش مستمر و ثبت خودکار شاخص های سلامت و تحلیل هوشمند آنها، محتوای آموزشی شخصی سازی شده مورد تایید پزشک با بیمار و آرامش خاطر بیماران طراحی شده است. در طراحی بسته مراقبتی با توجه به وضعیت سلامتی افراد، تجهیزات خودمراقبتی مناسب درنظر گرفته می‌شود.

شرکت راهکار هوشمند سینا به دنبال ایجاد بستری است که علاوه بر ایجاد فرهنگ خودمراقبتی، آرامش خاطر بیماران و خانواده آنها را نیز فراهم نماید. به همین دلیل ما اهداف ذیل را برای تحقق این آرمان در نظر گرفته ایم:

  • گسترش فرهنگ خودمراقبتی
  • ایجاد آرامش و امنیت خاطر در خانواده بیماران
  • حذف خطای انسانی در جمع آوری داده‌های سلامت
  • ایجاد بستری برای ارتباط موثر بین بیماران و پزشکان
  • پیشگیری از بیماری‌های زمینه‌ای و خطرات آنها

معرفی سیناکر

برای آشنایی با سیناکر این ویدئو را مشاهده کنید